Rekrutacja

Rejestracja On-line (klik)

Zachęcamy do udziału wszystkie osoby spełniające warunki opisane w poniższym Regulaminie. Na życzenie zapewniamy dostęp do materiałów szkoleniowych osobom z niepełnosprawnością w tym niedowidząych i niedosłyszących. Ponadto, budynki i wszystkie sale w których będą odbywać się zajęcia są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Regulamin rekrutacji studentów uczestników
Projektu KOMETENCJE - PRACA - SUKCES

§1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „KOMPETENCJE PRACA SUKCES” zwanym dalej Projektem.
2. Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty na obszarze całej Uczelni.
3. Rekrutacja do Projektu jest ogranicza do studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczących się na III roku studiów  I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz na VI roku studiów jednolitych na kierunku lekarskim.
4. Rekrutacja rozpoczyna się w październiku 2016 r. i trwa do czasu osiągnięcia planowanej liczby uczestników w ramach danego działania, jednak nie później niż do września 2019 roku.
5. Projekt obejmuje realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń certyfikowanych, zadań w zespołach projektowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.
6. Informacja o Projekcie dostępna jest na stronie internetowej www.kompetencje.wum.edu.pl/  oraz w Biurze Projektu, które znajduje się w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny,  ul. Żwirki i Wigury  81 (budynek ZIAM), parter, pokój nr 9.
7. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje Kierownik Projektu oraz Asystent Kierownika Projektu (http://kompetencje.wum.edu.pl/zespol).

§2

Ogólne zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie przeprowadzonego bilansu kompetencji. Bilans służy do oceny zgłaszających się chętnych pod względem poziomu posiadanych zdolności w zakresie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, zawodowych, informatycznych i przedsiębiorczych.
2. Wyniki bilansu kompetencji są uwzględnione przy rekrutacji studentów i decydują o doborze tematyki dla danego uczestnika. Studenci z niższym poziomem kompetencjiw określonej dziedzinie są kwalifikowani na działania rozwijające dane kompetencje.
3. W pierwszej kolejności kwalifikowane są osoby z niższym poziomem kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz osoby z niższym poziomem motywacji i kreatywności.
4.  W sytuacji braku zainteresowania przewidziana jest rekrutacja dodatkowa.
5.  W przypadku zbyt dużej liczby zainteresowanych powstanie lista rezerwowa.
6.  Kryteria udziału w warsztatach, szkoleniach certyfikowanych oraz zespołach projektowych, to: (1) średnia ocen, (2) motywacja kandydata, (3) potwierdzona dyspozycyjność kandydata w podanym terminie i (4) kolejność zgłoszeń.
7. Kryteria uczestnictwa w wizytach studyjnych, to: (1) wymagania pracodawcy, (2) średnia ocen, (3) motywacja kandydata, (4) potwierdzona dyspozycyjność kandydata w podanym terminie i (5) kolejność zgłoszeń.
8. Kryteria uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, to: niski poziom kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz osoby z niskim poziomem motywacji i kreatywności.
9. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zachowane będą zasady bezstronności, równości szans i niedyskryminacji.
10. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.

§3

Kwalifikacja uczestników

1. Zainteresowanie udziałem w Projekcie należy potwierdzić poprzez wypełnienie formularza rejestracji, który jest dostępny on-line (www.kompetencje.wum.edu.pl/rejestracja). Wypełniony formularz musi być własnoręcznie podpisany przez studenta oraz złożony w Biurze Projektu (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny,  ul. Żwirki i Wigury  81 (budynek ZIAM), parter, pokój nr 9).
2.  Oprócz rejestracji on-line student może wypełnić formularz rejestracji bezpośrednio w Biurze Projektu.
3. Po dokonaniu zgłoszenia chęci udziału w Projekcie, student jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza bilansu kompetencji w Biurze Projektu.

 

§4

Prawa uczestnika Projektu

  1. 1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

[1]    bezpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu,

[2]    nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami Projektu.

§5

Obowiązki uczestnika Projektu

  1. 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

[1]    zapoznania się z niniejszym regulaminem,

[2]    podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

[3]    uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany, a w sytuacji wystąpienia wypadku losowego przedstawi stosowne wyjaśnienia dotyczące przyczyn nieobecności.

[4]    złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

[5]    wzięcia udziału w badaniach poziomu kompetencji przed udzielaniem wsparciu, a także po jego zakończeniu,

[6]     wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych dotyczących oceny form wsparcia, którymi został objęty w Projekcie.

§6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Projektu www.kompetencje.wum.edu.pl/
2. Poza stroną internetową Projektu, aktualna treść regulaminu dostępna jest także w Biurze Projektu (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny,  ul. Żwirki i Wigury  81 (budynek ZIAM), parter, pokój nr 9).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.