Rekrutacja

Rejestracja On-line (klik)

Zachęcamy do udziału wszystkie osoby spełniające warunki opisane w poniższym Regulaminie. Na życzenie zapewniamy dostęp do materiałów szkoleniowych osobom z niepełnosprawnością w tym niedowidząych i niedosłyszących. Ponadto, budynki i wszystkie sale w których będą odbywać się zajęcia są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na fakt, że budynek ZIAM przy ul. Żwirki i Wigury 81, w którym znajduje się Biuro Projektu „Kompetencje Praca Sukces Podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu dla wózków inwalidzkich) studenci biorący udział w Projekcie mogą składać dokumenty również w pokoju nr 214 (Biuro Karier) w budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a.


Regulamin rekrutacji studentów uczestników
Projektu KOMETENCJE - PRACA - SUKCES

§1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „KOMPETENCJE PRACA SUKCES” zwanym dalej Projektem.
2. Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty na obszarze całej Uczelni.
3. Rekrutacja do Projektu jest ogranicza do studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczących się na III roku studiów  I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz na VI roku studiów jednolitych na kierunku lekarskim.
4. Rekrutacja rozpoczyna się w październiku 2016 r. i trwa do czasu osiągnięcia planowanej liczby uczestników w ramach danego działania, jednak nie później niż do września 2019 roku.
5. Projekt obejmuje realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń certyfikowanych, zadań w zespołach projektowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.
6. Informacja o Projekcie dostępna jest na stronie internetowej www.kompetencje.wum.edu.pl/  oraz w Biurze Projektu, które znajduje się w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny,  ul. Żwirki i Wigury  81 (budynek ZIAM), parter, pokój nr 9.
7. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje Kierownik Projektu oraz Asystent Kierownika Projektu (http://kompetencje.wum.edu.pl/zespol).

§2

Ogólne zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie przeprowadzonego bilansu kompetencji. Bilans służy do oceny zgłaszających się chętnych pod względem poziomu posiadanych zdolności w zakresie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, zawodowych, informatycznych i przedsiębiorczych.
2. Wyniki bilansu kompetencji są uwzględnione przy rekrutacji studentów i decydują o doborze tematyki dla danego uczestnika. Studenci z niższym poziomem kompetencjiw określonej dziedzinie są kwalifikowani na działania rozwijające dane kompetencje.
3. W pierwszej kolejności kwalifikowane są osoby z niższym poziomem kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz osoby z niższym poziomem motywacji i kreatywności.
4.  W sytuacji braku zainteresowania przewidziana jest rekrutacja dodatkowa.
5.  W przypadku zbyt dużej liczby zainteresowanych powstanie lista rezerwowa.
6.  Kryteria udziału w warsztatach, szkoleniach certyfikowanych oraz zespołach projektowych, to: (1) średnia ocen, (2) motywacja kandydata, (3) potwierdzona dyspozycyjność kandydata w podanym terminie i (4) kolejność zgłoszeń.
7. Kryteria uczestnictwa w wizytach studyjnych, to: (1) wymagania pracodawcy, (2) średnia ocen, (3) motywacja kandydata, (4) potwierdzona dyspozycyjność kandydata w podanym terminie i (5) kolejność zgłoszeń.
8. Kryteria uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, to: niski poziom kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz osoby z niskim poziomem motywacji i kreatywności.
9. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zachowane będą zasady bezstronności, równości szans i niedyskryminacji.
10. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.

§3

Kwalifikacja uczestników

1. Zainteresowanie udziałem w Projekcie należy potwierdzić poprzez wypełnienie formularza rejestracji, który jest dostępny on-line (www.kompetencje.wum.edu.pl/rejestracja). Wypełniony formularz musi być własnoręcznie podpisany przez studenta oraz złożony w Biurze Projektu (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny,  ul. Żwirki i Wigury  81 (budynek ZIAM), parter, pokój nr 9).
2.  Oprócz rejestracji on-line student może wypełnić formularz rejestracji bezpośrednio w Biurze Projektu.
3. Po dokonaniu zgłoszenia chęci udziału w Projekcie, student jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza bilansu kompetencji w Biurze Projektu.

 

§4

Prawa uczestnika Projektu

  1. 1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

[1]    bezpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu,

[2]    nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami Projektu.

§5

Obowiązki uczestnika Projektu

  1. 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

[1]    zapoznania się z niniejszym regulaminem,

[2]    podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

[3]    uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany, a w sytuacji wystąpienia wypadku losowego przedstawi stosowne wyjaśnienia dotyczące przyczyn nieobecności.

[4]    złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

[5]    wzięcia udziału w badaniach poziomu kompetencji przed udzielaniem wsparciu, a także po jego zakończeniu,

[6]     wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych dotyczących oceny form wsparcia, którymi został objęty w Projekcie.

§6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Projektu www.kompetencje.wum.edu.pl/
2. Poza stroną internetową Projektu, aktualna treść regulaminu dostępna jest także w Biurze Projektu (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny,  ul. Żwirki i Wigury  81 (budynek ZIAM), parter, pokój nr 9).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.