Kompetencje Praca Sukces

"KOMPETENCJE PRACA SUKCES: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji  studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

Całkowita wartość projektu 877 302,90 zł, kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 846 942,90 zł (96,5% wartości projektu).

KOMPETENCJE PRACA SUKCES jest innowacyjnym projektem dydaktyczny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, skierowanym do studentów ostatnich lat studiów kierunku lekarskiego (VI rok) i pielęgniarstwa (III rok studiów I stopnia). Celem projektu jest lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez ukierunkowane wzmocnienie potencjału i atrakcyjności absolwenta WUM.


Każdy uczestnik projektu ma możliwość poznania swojego potencjału wyjściowego, który będzie oceniany na podstawie przygotowanego indywidualnego profil kompetencji. Działanie takie pozwala na udzielenie wsparcia w wybranych obszarach, co zapewnia wysoką efektywności kształcenia. Odpowiednio dobrana kadra trenerów oraz specjalnie zaprojektowane scenariusze zajęć umożliwiają udzielenie wsparcia w zakresie kształtowania wybranych kompetencji zawodowych,  komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości.


Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z różnych form zajęć, takich jak: warsztaty, certyfikowane szkolenia, zadania w zespołach projektowych oraz wizyty studyjne u pracodawców.

Bogata oferta zajęć edukacyjnych obejmuje:

  1. Warsztaty
   • - Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki
   • - Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym
   • - Komunikacja z pacjentem
   • - Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą
   • - Evidence-based practice w praktyce lekarza i pielęgniarki
 1. Szkolenia certyfikowane
  • - Elektroniczna dokumentacja medyczna
  • - Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia
  • - Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu
  • - Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu
  • - Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego
  • - Analiza danych i statystyka medyczna
 2. Zadania praktyczne w zespołach projektowych
  • - I Projekt: Zakładanie własnej działalności gospodarczej
  • - II Projekt: Tworzenie kontraktu - umowy cywilnoprawnej i świadczenie pracy z lekarzem i pielęgniarką
 3. Wizyty studyjne u pracodawców
  • - POLTRANSPLANT
  • - Rzecznik Praw Pacjenta
  • - Dział Prawny Szpitala
  • - Biuro Pielęgniarki Naczelnej Szpitala
  • - Biuro Dyrektora Publicznego ZOZ
 4. Spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego "Sukces w ochronie zdrowia"