Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja on-line na zajęcia w ramach Projektu
„KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”.

* pola wymagane

DANE UCZESTNIKA

DANE KONTAKTOWE

DANE DODATKOWE

w tym:

Proszę wskazać, która tematyka zajęć najbardziej Cię interesuje

OŚWIADCZENIE

Pełna treść Regulaminu ---> https://kompetencje.wum.edu.pl/rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1.Administratorem Danych Osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, reprezentowany przez Rektora. 2. W WUM powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@wum.edu.pl, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel. (22) 57 20 320. 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na działania prowadzone w ramach projektu „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Uniwersytetu, a w przypadku udostępnienia danych w celu informacyjnym - do czasu wycofania zgody. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Droga Studentko, Drogi Studencie,

bardzo nam przykro, ale ze względu na niezależne od Uczelni, warunki finansowania Projektu z Funduszy Europejskich, obecna edycja Projektu „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES” jest dedykowana wyłącznie studentom III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz VI roku studiów lekarskich.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Projektu!

CAPTCHA
CAPTCHA obrazkowa